سنگ نشادر

سنگ نشادر- آیت الله تبریزیان

کاربرد :

باز کردن لکنت زبان.

روش مصرف :

سنگ نوشادر را در آب ماست زده و روی زبان فرد بقدری کشیده شود تا کف
کند. روزی یک بار.
نکته: بخور حضرت مریم (س) نیز مؤثر است.

100,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه